Home

Formy a druhy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školsk 3. TERMINOLOGIE, FORMY A DRUHY CESTOVNÍHO RUCHU . TERMINOLOGIE. Cestovní ruch: CR lze považovat za jiný výraz pro cestování. Zahrnuje aktivity osob, které cestují a pobývají v místech mimo jejich trvalé bydliště po dobu nepřesahující 1 rok Druhy cestovního ruchu podle několika hledisek: 1. místo realizace = stát. • domácí cestovní ruch. • zahraniční cestovní ruch. • tranzitivní cestovní ruch. 2. způsob účasti a formy úhrady nákladů. • volný cestovní ruch = komerční. • vázaný cestovní ruch = sociální (účastník zaplatí část sám, ale dostává příspěvek z jiných zdrojů - fondy odborů Specifické formy cestovního ruchu. 11. Specifické formy cestovního ruchu. 14.04.2012 22:31. CESTOVNÍ RUCH DĚTÍ A MLÁDEŽE - do roku 1989 byla jediná specializovaná cestovní kancelář mladých CKM . Tržní segmenty: 1. pod 10 let nákupy jsou kontrolováni rodiči

Základní druhy. CR je činností osoby cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo trvalého bydliště a to za účelem jiným než je výdělečná činnost. Podle motivu účasti rozeznáváme tyto základní druhy CR: 1. rekreační CR - odpočinek, regenerace, pobyt na zdravém vzduch V současné době existují různé druhy cestovního ruchu, které jsou zaměřeny na různé časové období, cílové skupiny a cíl cesty. Kromě toho dnes získávají nové formy cestovního ruchu. Například formát matka a dítě, kde organizátoři přemýšlejí nad pohodlnou rodinnou dovolenou a následným rozdělení na druhy a formy cestovního ruchu. Toto dělení ale není přesné a ve světové literatuře se vůbec nepoužívá. Dle Kotíkové [2] je tedy vhodnější používat označení klasifikace CR. Mezi klasifikační hlediska můžeme zahrnout napříkla

Formy cestovního ruchu - soss

Světová organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) definuje cestovní ruch jako činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (obvyklé prostředí), a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě Druhy a formy cestovního ruchu Cestovní ruch se v každodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a možnostech nabídky. Rozlišují se tedy druhy a formy cestovního ruchu vyčleňuje v rámci cestovního ruchu formy, druhy a někdy téţ typy. Lze narazit na určité odchylky i na překrývání zmíněných kategorií, a to zejména z důvodu, ţe se cestovní ruch neustále vyvíjí. Oproti formám cestovního ruchu druhy cestovního ruchu zohledňují převáţně jevov Pondělí, 14 Listopad 2016 19:00 Lucie Samková Druhy a formy CR Dobrovolnický cestovní ruch je jedna z forem CR, které přispívají k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu ČLENĚNÍ TURISMU (CESTOVNÍHO RUCHU) Turismus (cestovní ruch) lze klasifikovat podle různých hledisek . Nejvýznamnější členění - alternativní turismus = všechny druhy turismu, které nějakým způsobem Někdyse formy vymezují trochu jiným způsobem, který v podstatě překrývají výše uvedené.

PPT - Druhy a formy cestovního ruchu PowerPoint

E/ další formy cestovního ruchu = např. seniorský F/ specifický cestovní ruch = kongresový CR, mládežnický CR, mototuristika, sportovní lov, rybářství, chalupářství, náboženský cestovní ruch, incentivní CR (pobídkový CR např. když CK nabízí placené zájezdy pro své zaměstnance - ti pak mají bezprostřední. Cestovní ruch - trendy, druhy a formy; Ekologie a environmentalistika; Geoparky; Koncepce, přístupy a metody udržitelného CR; Management, marketing a další nástroje UCR; Případové studie; UCR v chráněných uzemích; Vliv cestovního ruchu na přírodní a socio-kulturní prostředí; Shrnutí; Fotogalerie. Agrofarmy; Budovy.

PPT - SLOVNÉ DRUHY PowerPoint Presentation, free download

budu definovat druhy a formy cestovního ruchu obecn , poté se zam ím na nové netradiþní formy cestovního ruchu ve sv W , v Evrop a také ýeské republice a praktická þást bude v nována ekoagroturistice v jižních ýechách. Hlavní metodou výzkumu, kterou budu používat, abych splnila stanovené cíle a poslán 1.1.2 Subjekt - úastník cestovního ruchu a formy cestovního ruchu Formy cestovního ruchu vystihují vlastní podstatu cestovního ruchu, zpsob jeho realizace, požadavky úastník i organizátor pi zabezpeení služeb a uspokojování poteb. Úastníkem cestovního ruchu je lovk - subjekt, který si nárokuje balí

1. Charakteristika a vymezení cestovního ruchu, jeho podstata a zvláštnosti. Systémová teorie cestovního ruchu (objekt, subjekt, druhy a formy). 2. Vývoj cestovního ruchu ve světě. Mezinárodní cestovní ruch. Globalizace a její vliv na cestovní ruch. Vliv demografických změn spoleþnosti na cestovní ruch. 3 Systémová teorie cestovního ruchu (objekt, subjekt, druhy a formy; příklady vlivů vnějšího prostředí na cestovní ruch). Nejvýznamnější orgány a organizace cestovního ruchu v České republice a ve světě, jejich význam pro praxi. 2. Vývoj cestovního ruchu. Etapy vývoje cestovního ruchu ve světě, charakteristika novodobéh Turistika jako součást cestovního ruchu je jeho aktivní forma. K výše uvedené terminologii se vztahuje také rozlišení různých typů účastníků cestovního ruchu z pohledu domácího i mezinárodního cestovního ruchu. We would like to show you a description here but the site won't allow us SPECIFICKÉ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Bc. Jitka Majkútová, DiS Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0011 ˘ˇˆ 1 Obsah 1

Obrázek 1: Vybrané formy a druhy cestovního ruchu (Zelenka a Pásková, 2012, s. 16) 1.1.1 Druhy cestovního ruchu Za základní druhy se považuje klasifikace podle úelu (formy). Proto dělíme cestovní ruch na: - Rekreaþní - realizovaný ve vhodném přírodním prostředí s cílem odpoinku a zle p-šení fyzické i psychické kondic cestovního ruchu je také dlouhodobé relativně stabilní mírové období (Štěpánek a kol., 2001). Role cestovního ruchu vychází z potřeb člověka, které jsou uspořádány v tzv. Maslovově pyramidě potřeb, která je hierarchickým uspořádáním potřeb člověka v dráze rozvoje osobnosti Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou

Druhy cestovního ruchu. zohledňují převážně jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace. 1. Cestovní ruch dle původu účastníků destinační management není založen na územním principu - existuje kooperace mezi formy cestovního ruchu Česko-německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu - Bohuslav Balcar . Unikátní, tematicky řazený slovník mapující celou oblast cestovního ruchu - podrobné kapitoly zabývající se oborovým členěním cestovního ruchu, dovolenou u moře i na horách, poznáváním památek, dopravou, hotelnictvím, gastronomií, různými druhy aktivní turistiky, kulturou a. Příloha A: Členění a formy cestovního ruchu 1. Členění cestovního ruchu Cestovní ruch (dále jen CR) můžeme rozdělit do několika základních skupin a to podle realizace pobytů v závislosti na geografických, ekonomických, společenských nebo jiných podmínkách. Jedná se o začlenění na základě vnějších faktorů

Cestovní ruch se projevuje v různých druzích a formách. Formy cestovního ruchu - za základ posuzování CR bereme motivaci účastníků.. Druhy . cestovního ruchu - za základ bereme různé příčiny, které ho ovlivňují a důsledky, které přináší Formy cestovního ruchu lze rozdělit podle: geografického hlediska, převaţujícího místa pobytu, způsobu organizování, z hlediska dynamiky, délky účasti, pouţití dopravního prostředku, ročního období, počtu účastníků, věku účastníků a sociologického hledisk druhy turismu. formy turismu. destinace turismu. zÁkladnÍ klasifikaČnÍ schÉma turismu. vyjadŘujÍ zpŮsob realizace z hlediska prostorovÉho, doby trvÁnÍ, sezÓnnosti, cestovnÍho stylu a zpŮsobu organizace . vyjadŘujÍ v principu motivaci ÚČastnÍkŮ, tj. souhrn vnitŘnÍch i vnĚjŠÍch podnĚtŮ, vedoucÍch k ÚČasti na. 2.2. DRUHY CESTOVNÍHO RUCHU Druhy cestovního ruchu se určují podle místa realizace cestovního ruchu, délky trvání, způsobu zabezpečení jeho průběhu, způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účasti a vztahu k platební bilanci státu (Čertík, 2001). Členění cestovního ruchu podle jeho realizace 2.2.1 Formy cestovního ruchu 19 2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20 2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22 Literatura a prameny ke kapitole 23 3 Vývoj cestovního ruchu 24 3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25 3.2 Moderní cestovní ruch 25 3.3 Novodobý cestovní ruch 26 3.3.1 Československo / Česká republika 26.

Formy a druhy cestovního ruchu - základní a speciální formy, jejich popis a příklady, druhy CR - domácí, zahraniční, aktivní, pasivní, volný, vázaný atd. 5. Organizace práce v prodejně - formy a techniky prodeje zboží a služeb, nabídka zbož - konkurence (druhy), hospodářská soutěž Příklad - působení cestovního ruchu v ekonomice. 2. Podnikání fyzických a právnických osob - právní úprava podnikání, základní pojmy (podnikání, podnikatel, cíle podnikání) - živnostenské podnikání (podmínky, rozdělení živností, živnostenský rejstřík od forem cestovního ruchu, které sledují příčiny a důsledky cestovního ruchu, které přináší. Druhy a formy cestovního ruchu se vzájemně kombinují, aby docházelo k optimálnímu uspokojování potřeb účastníků a spokojenosti podnikatelů cestovního ruchu. (Hesková, 2006) 1.4.1. Základní formy cestovního ruchu

Terminologie, formy a druhy cestovniho ruchu - Všichni vše

Předmět: Geografie cestovního ruchu: Obsahem předmětu jsou tato témata: Geografie cestovního ruchu, význam, formy a druhy cestovního ruchu, přírodní a společenské předpoklady cestovního ruchu. Geografie cestovního ruchu v Evropě (JZ Evropa, Západní Evropa, Severní Evropa) III. ročník: Předmět: Geografie cestovního ruchu Typologie cestovního ruchu (základní formy cestovního ruchu; specifické formy cestovního ruchu)3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury (formy distribuce produktu; základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu; cestovní kanceláře; rozdělení cestovních kanceláří; cestovní agentury; zájezd)4

PPT - Tepelné zpracování ocelí (druhy a způsoby

Druhy cestovního ruchu podle několika hledisek - Cestovní ruc

 1. Je zde definován cestovní ruch, vymezeni ú častníci, formy a druhy cestovního ruchu, nabídka a poptávka v cestovním ruchu, vztah k ostatním oblastem a dopady, které sebou p řináší. V druhé kapitole popisuji charakteristiku regionu T řebí če a p ředpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v této oblasti..
 2. výtvory. Objekt cestovního ruchu představuje krajinná sféra s předpoklady, vhodnými pro cestovní ruch. Naopak subjektem cestovního ruchu je člověk, účastník cestovního ruchu. Spojení subjektu cestovního ruchu s objektem cestovního ruchu umožňuje doprava a materiálně-technická základna (Mirvald 1996)
 3. charakterizuje druhy a formy cestovního ruchu, orientuje se v různých obchodních přístupech při jednání s klienty a obchodními partnery cestovní kanceláře/agentury; orientuje se mezi subjekty na trhu cestovního ruchu; má přehled o turisticky významných destinacích v ČR a ve světě
 4. Učebnice zahrnuje problematiku služeb poskytovaných jednotlivými druhy a formami cestovního ruchu z pohledu legislativy cestovního ruchu po vstupu ČR do EU a po přistoupení k Schengenské dohodě. Podrobně jsou zpracovány služby cestovních kanceláří, dopravní, stravovacích a ubytovacích zařízení, zdravotní, směnáren.
 5. 12.Nové formy cestovního ruchu , konkrétní přehled a názorné vysvětlení motivace k účasti na cestovním ruchu 13.Cestovní kanceláře a cestovní agentury 14.Průvodcovské služby jako nejvýznamnější služby CR 15.PIS (Pražská informační služba)- Prague City Tourism! její funkce , význa
 6. Poznatky o cestovním ruchu a jeho vazbách na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí, základní formy ekologicky šetrného cestovního ruchu, právní a koncepční materiály týkající se dané problematiky,instituce působící v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Přibová M., Jandová M
Vypracované státnicové otázky z okruhu Cestovní ruch

11. Specifické formy cestovního ruchu :: Škola cestovního ..

Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of tourism in the Czech Republic). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 pp. ISBN 978-80-7380-340-7. hlavní formy a druhy cestovního ruchu - hosté a návštěvnost - geografická regionlaizace cestovního ruchu ČR - regionální profily. Zeměpis cestovního ruchu - výpisky. Kategorie: Hotelnictví a turismus. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce seznamuje s druhy a formami cestovního ruchu, objasňuje i jeho předpoklady. Dále je zaměřena na kulturní památky v jednotlivých oblastech cestovního ruchu. Zmiňuje. Ekoturistika jako specifický typ cestovního ruchu formy a druhy. Formy CR zkoumají motivy účastníků CR, zatímco druhy CR berou v potaz způsob jeho realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách. [61

Základní druhy a formy CR - Zeměpis cestovního ruchu

Škola cestovního ruchu. Úvodní stránka > Seznam otázek. Seznam otázek. 09.10.2011 16:11 . MATURITNÍ OTÁZKY Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ přezkušování správnosti a opravy účetních zápisů), účetní knihy (druhy a formy) Zpět. Vyhledávání. 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního ruchu 19 2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20 2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22 Literatura a prameny ke kapitole 23 3 Vývoj cestovního ruchu 24 3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25 3.2 Moderní cestovní. Nakupte v našem knižním e-shopu kdykoliv a kdekoliv. Svou objednávku si můžete vyzvednout v jedné z našich 35 kamenných prodejen nebo vám ji pošleme. Máme skoro všechno a hned ekreaČnÍ turismus je zÁkladnÍ formou cestovnÍho ruchu, jehoŽ cÍlem je uskuteČŇovÁnÍ odpoČinkovÝch aktivit o dovolenÉ a ve volnÉm Čase. jde o rŮznÉ druhy rekreace ÚČastnÍkŮ, a to od pasivnÍho oddychu a nabÍrÁnÍ fyzickÝch a duŠevnÍch sil aŽ po aktivnÍ sportovÁnÍ v pŘÍrodnÍm Či umĚlÉm prostŘedÍ

Hlavní formy a typy cestovního ruchu

 1. Dále se zaměřuje na druhy a formy cestovního ruchu, které mohou návštěvníci využít. Následující část této práce je postavena na analýze marketingu a propagace cestovního ruchu části Českého ráje spadající pod Liberecký kraj. V závěrečné části je vyhotovena souhrnná SWOT analýza části spadající po
 2. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu, posoudit faktory rozvoje cestovného ruchu a rozlišovat jeho základné druhy a formy, hodnotit cestovní ruch jako systém, porozumět struktuře a vnějšímu okolí, aplikovat poznatky.
 3. ologie, formy a druhy cestovniho ruchu Vývoj cestovního ruchu Využití internetu v cestovním ruchu
 4. Katedra cestovního ruchu Festival Wůdštok na psím kruháči a jeho ekonomický přínos pro Bystřici nad Pernštejnem bakalářská práce Autor práce: Tereza Jančová Vedoucí práce: Ing. Martina Doležalová Jihlava 201

Cestovní ruch - Wikipedi

které přispějí dalšímu rozvoji cestovního ruchu. První část práce obsahuje literární rešerši na téma cestovního ruchu, dále představení okresu Znojmo a znojemské vinařské podoblasti. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, z jehož vý Udržitelný cestovní ruch definovala UNWTO (United Nations World Tourism Organisation, Světová organizace cestovního ruchu) v roce 2004 takto: Pravidla pro udržitelný cestovní ruch a jeho řídící praktiky jsou aplikovatelné na všechny formy cestovního ruchu ve všech typech destinací (turistických cílů) a to včetně masového cestovního ruchu a různých specifických.

PPT - Druhy ložísk PowerPoint Presentation, free download

Specifické segmenty cestovního ruchu

Komunitní cestovní ruch je jednou z forem udržitelného cestovního ruchu. Hlavním přínosem komunitního cestovního ruchu k udržitelnosti je to, že jeho účastníkům umožňuje poznávat původní prostředí, a přitom dbát na rozvoj území. Účastníci tohoto druhu cestovního ruchu mají potřebu poznat kulturu, zvyky a obyčeje svých předků, nebo poznat život původních. Trh cestovního ruchu. Nacházíte se zde: Univerzita Hradec Králové » Portál cestovního ruchu » Multimediální strukturované učební texty » » Portál cestovního ruchu » Multimediální strukturované učební texty OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra romanistiky - oddělení španělštiny GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROMANISTY SE ZAMĚŘENÍM NA FRANKOFONNÍ A HISPANOFONNÍ ZEM Kategorie: Management, Cestovní ruch - teorie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek, které uvádí management cestovního ruchu.Formou stručných odrážek seznamují se vznikem a vývojem managementu a typologií a systémem řízením cestovního ruchu Předmět: Odborné předměty cestovního ruchu - profilová část maturitní zkoušky Školní rok: 2020/2021 Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková Schváleno předmětovou komisí dne: 17. 9. 2020 Schváleno ředitelkou školy dne: 29

Typologie cestovního ruchu: základní formy cestovního ru chu; specifické formy cestovního ruchu 3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury: formy distribuce produktu; základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu; cestovní kanceláře; rozdělení cestovních kanceláří; cestovní agentury; zájezd 4 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji CZ.1.13/3.2.00/37.01340 5 TDR míra turistické penetrace (ang. tourist density ratio Okruhy ke SZZ pro obor management cestovního ruchu - ECR (Ekonomika a informatika v CR) druhy živností. Případová studie: založení a provoz environmentálně inovativní formy CR a jejich ekonomické dopady na místní ekonomiku - ekoturismus, geoturismus, ekoagroturismus, etnografický turismus; sezónnost v regionálním. cestovního ruchu, tedy turisticky zajímavých míst, bylo þerpáno především ze zveřejněných informací na webu obce þi obcí mikroregionu, ale také z dokumentů, jeţ mi poskytli odborn

Druhy a formy CR - Univerzita Hradec Králov

Objednávejte knihu Cestovní ruch v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník samostatných odborných předmětů (např. geografie maloobchodu, geografie cestovního ruchu apod.), kterým se jednotliví odborníci věnují ve svých samostatných publikacích a z těchto publikací si autoři dovolili přebírat řadu informací V oblasti cestovního ruchu se strategie zabývá rozborem současné pozice Milevska v oblasti cestovního ruchu. Je analyzována poptávka, tj. návštěvnost města a okolního regionu, její vývoj v čase a rovněž struktura návštěvníků. Analýza nabídky hodnotí rozvojové předpoklady Milevska pro různé formy a druhy cestovního. Druhy, formy a typy cestovního ruchu, historie CR na území ČR Ing. Cinkánová Ľubica. Druhy cestovního ruchu • klíčovým kritériem je jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách Dle účelu dělíme CR: • rekreační cestovní ruch • sportovní a dobrodružný cestovní. Druhy cestovního ruchu zohledňují převážně jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace 1. Cestovní ruch dle původu účastníků Domácí cestovní ruch je definován jako cestování a pobyty občanů mimo místo jejich trvalého pobytu za účelem využití volného času Zahraniční cestovní ruc

Cestovní ruch - Základní formy cestovního ruchu

Cestovní ruch - trendy, druhy a formy

Vývoj průvodcovské činnosti a druhy průvodcovské služby 10 4. Osobnost průvodce, jeho vlastnosti a schopnosti 12 Technika cestovního ruchu 20 Základní formy společenských. je užiteþné si tento pojem rozdělit na jednotlivé formy a druhy. Nejastěji se pojem cestovní ruch charakterizuje z hlediska: forem cestovního ruchu - zkoumáme motivy úþasti lidí na cestovním ruchu druhů cestovního ruchu - berou v úvahu způsob jeho realizace (Drobná, 2010

Atraktivní a netradiþní formy cestovního ruchu

učebnice: Technika cestovního ruchu (Technika cestovního ruchu, Odvětví, druhy a formy cestovního ruchu, Hospodářský a společenský význam cestovního ruchu, Vývoj cestovního ruchu v ČR a ve světě, Systém řízení cestovního ruchu v ČR a ve světě, Právní úprava cestovního ruchu v ČR Základní formy cestovního ruchu jsou: a) rekreační forma - obnovují se duševní a fyzické síly člověka b) kulturně poznávací forma - zvyšování vzdělanosti národa, návštěva architektonických památek, tradičních akcí, výstav, festivalů apod., bývá spojována i s rekreační formo

Cestovní ruch - VŠP

University information system MENDEL

Dokumentový server RMU - Masaryk Universit

3) předmětem činnosti cestovního ruchu je organizace poskytování služeb a nabídka zboží pro nákup nebo pro pronájem s těmito službami souvisejícími. Předmět činnosti zahrnuje nabídku místa, času, délky pobytu, formy, dopravy, ubytování, stravování, doprovodného programu a ceny služeb pro účastníky cestovního ruchu Popis: Publikace přináší výsledky více než třicetiletého výzkumu geografické problematiky cestovního ruchu v ČR. Publikace je ve věcné a obsahové rovině členěna do následujících hlavních problémových okruhů - geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v ČR - stručná historie vývoje cestovního ruchu v ČR - potenciál a předpoklady rozvoje rozvoje. 1. Základy geografie cestovního ruchu Předmět studia geografie cestovního ruchu a jeho metody, atraktivity, formy a druhy cestovního ruchu, klasifikace, typologizace a regionalizace oblastí a středisek cestovního ruchu. 2. Infrastruktura, služby a potenciál cestovního ruchu Cestovní ruch jako systém a jeho struktura - subjekt a objekt cestovního ruchu. Okolí systému cestovního ruchu (politické, ekonomické, sociální, kulturní, technologické a ekologické prostředí) Klasifikace cestovního ruchu. Klasifikace cestovního ruchu podle druhů a forem Typologie cestovního ruchu (základní formy cestovního ruchu; specifické formy cestovního ruchu) 3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury (formy distribuce produktu; základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu; cestovní kanceláře; rozdělení cestovních kanceláří; cestovní agentury; zájezd) 4

Aktivni formy cestovniho ruchu Sleviste

Cestovní ruch v MexikuPPT - Hoblování a druhy hoblíků PowerPoint Presentation

Charakteristika cestovního ruchu (CR) Vývoj CR Druhy a formy CR Řízení a organizace CR Právní úprava CR Marketink CR Ekonomika CR Služby v CR (dopravní, ubytovací, stravovací, ostatní - peněžní, zdravotní, pasové ) Lázeňský a kongresový CR Specifické formy CR Informační technologie v CR Vlivy prostředí na CR, trh. Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj, předpoklady rozvoje cestovního ruchu, formy a druhy cestovního ruchu. Specifické formy cestovního ruchu. Průvodce v cestovním ruchu. Zákon 159/1999 Sb. Silniční, vodní, železniční doprava. Letecká, vertikální doprava. Služby cestovní kanceláře, zájezdová činnost C Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Management cestovního ruchu > Česko Jednotlivé druhy jsou stručně popsány z pohledu motivace klientů, kdy každá osoba má jiné očekávání od cestovního ruchu, např. sportovní jedinci chtějí aktivní sportovní zájezd, filmoví diváci se jezdí dívat na natáčení, jiní chtějí zařídit svatbu v exotických destinacích, dále také z pohledu potřeb. - obchodní závod a jeho právní formy (definice, rozdělení, funkce, okolí) - znaky závodu (ekonomická a právní samostatnost) - založení a vznik závodu, zrušení a zánik závodu - podnikatelský záměr a jeho obsah a zakladatelský rozpočet - založení a. s. z hlediska účtování Příklad - zahajovací rozvaha.

 • Dámské vrtané brýle.
 • Nekrózou kůže.
 • Počasí havana, kuba.
 • Robert redford rodina.
 • Seal henry günther ademola dashtu samuel.
 • Výměna těsnění pod hlavou zetor.
 • Veverka z doby ledové jméno.
 • Barnett newman.
 • Lukášovo evangelium online.
 • Dotex.
 • Háj pod klínovcem.
 • Zateplení zdi u postele.
 • Administrator win10.
 • Jared leto.
 • Michal hejný smrt.
 • Studny.
 • Popis slunečnice sloh.
 • Bjarke ingels group big architects.
 • Heli jidla.
 • Hotel zruč restaurace.
 • Bílí rostlina.
 • Proč máme tak vysoké daně.
 • Drogerie z anglie.
 • Rozkládací pohovka šířka 170 cm.
 • Samsung j4 plus alza.
 • Vrtané studny kladno.
 • Hliníkový falcovaný plech cena.
 • Expedice plzen.
 • Jak se platí taxi.
 • Joker 2019 trailer.
 • Chronická obstrukční plicní nemoc.
 • Stolní curling pravidla.
 • Sons olomouc.
 • Sprchovy kout beton.
 • Mcu guardians of the galaxy.
 • Adac 205 55 r16 winterreifen test.
 • Stx france.
 • Operace menisku video.
 • Kroužky zš.
 • Mercedes gle 2017.
 • Promoční talár.